Описание

Български новини и предметът на изследването на компютърните науки е именно данните: методи за тяхното създаване, съхранение, обработка и предаване. Данните представляват информация в официална форма (в цифрова форма), която позволява автоматизирането на събирането, съхраняването и последващата обработка на компютъра. От тази гледна точка информацията е абстрактна концепция, разглеждана независимо от нейния семантичен аспект, а количеството информация обикновено се разбира като съответното количество данни. Въпреки това, едни и същи данни могат да бъдат кодирани по различни начини и да имат различен обем, така че понякога се разглежда и понятието "стойност на информацията", което се свързва с концепцията за информационна ентропия и е предмет на проучване на теорията на информацията.


 


В теорията на информацията


Теория на информацията (математическа теория на комуникацията) - изучава процесите на съхранение, преобразуване и предаване на информация. Тя се основава на научни методи за български новини и измерване на количеството информация. Информационната теория се е развила от нуждите на комуникационната теория. Основните дела на Клод Шанън "Работи по информационна теория и кибернетика" , публикувани през 1948 г., се считат за фундаментални. Информационната теория проучва границите на възможностите на системите за предаване на данни, както и основните принципи на тяхното проектиране и техническо изпълнение.